ระบบฐานข้อมูลเบิก-จ่ายสินค้า
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พัฒนาโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้